top of page
Garni Cristalline logo White.png

Որակի Հսկողություն

 

ROCARM-ում ձգտում ենք մեր հաճախորդներին տրամադրել ավելին, քան պարզապես համեղ և զովացուցիչ ըմպելիքներ: Մենք ցանկանում ենք, որ դուք վայելեք մեր արտադրանքը լիակատար վստահությամբ՝ իմանալով, որ դրանք արտադրված են անվտանգության և որակի ամենաբարձր չափանիշներով: Այդ իսկ պատճառով մենք հպարտ ենք ISO 22000 (Սննդամթերքի անվտանգության կառավարում) և ISO 9001 (Որակի կառավարում) հավաստագրերով:

 
Asset 4_3x.png

ISO 22000 Certified

 • Վտանգի վերահսկում՝  հայտնաբերում և լուծում ենք պոտենցիալ ռիսկերը արտադրության ողջ ընթացքում:

 • Ամբողջական վերահսկողություն՝ Արտադրության յուրաքանչյուր քայլ ուսումնասիրվում է խնդիրների արդյունավետ լուծման համար:

 • Շարունակական բարելավում՝                     շարունակաբար թարմացնում ենք սննդամթերքի անվտանգության մեր պրակտիկան՝ հաշվի առնելով  մեր փորձը:

Asset 3_3x.png

ISO 9001 Certified

 • Հաճախորդների ուշադրության կենտրոնում՝  առաջնահերթություն ենք տալիս գերազանցել ձեր ակնկալիքները՝ հասկանալով ձեր կարիքները:

 • Շարունակական բարելավում՝  մշտապես կատարելագործում ենք մեր գործընթացները՝ յուրաքանչյուր ապրանքի կայուն որակը ապահովելու համար:

 • Արդյունավետ գործառնություններ՝  արդյունավետորեն կառավարում ենք ռեսուրսները՝ օպտիմալ արտադրության և առաքման համար:

Asset 1_3x.png

EAC Certified

 • EAC հավաստագիր՝  համապատասխանում ենք Եվրասիական տնտեսական միության բարձր որակի և անվտանգության չափանիշներին:

 • Վստահելի որակ ԵԱՏՄ-ում՝    EAC սերտիֆիկատը երաշխավորում է անվտանգության և որակի խիստ կանոնակարգերի պահպանում:

 The Untamed Spirit of the Armenian Mountains

 
 

Garni Crystalline's journey begins in the heart of the Armenian wilderness, where pristine mountain springs bubble forth from ancient rocks. We capture this natural wonder at its source, preserving its purity and refreshing taste. Through a gentle filtration process, we remove any impurities while ensuring the essential minerals remain, delivering the true essence of mountain refreshment in every bottle.

LEARN MORE
42363 [Converted].png
Climaveneta.png
pngwing_edited.png
stm-logo-kwadrat-RGB_full-color.png
Без названия (2).png
pngwing.com (1).png

Crafted with European Precision

 
 
 

The ROCARM workshop is equipped with state-of-the-art machinery from leading European companies, ensuring the highest quality standards in our production process. This commitment to excellence is evident in every bottle of Garni Crystalline we produce.

Key European Equipment​

 • Refrigeration: Maintaining optimal temperatures with a Climaveneta refrigerator (Italy).

 • Compression: Ensuring efficient operation with a Kaeser compressor (Germany).

 • Bottling Line: Streamlining the bottling process with a high-performance line from STM (Poland).

 • Packaging System: Delivering a polished and secure final product with a Siat packaging system (Italy).

 
 
 
 
 
 
LEARN MORE

Garni Crystalline

Image by Cytonn Photography

Хочу записаться
на вебинар

Ждите новостей!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • LinkedIn
bottom of page